Casus professor Samoy vertrekt van onvolledige informatie

De organisatie van Pukkelpop bevestigt haar standpunt met betrekking tot de tickets en de situatie van overmacht. KUL-professor Samoy maakte samen met assistenten en leerlingen een opiniestuk dat vanuit een theoretische en academische benadering het debat rond terugbetaling van de tickets nog eens overdoet. De professor merkt in de aanhef van het stuk zelf terecht op dat men zich enkel kon baseren op het ticket en de mails die aan de festivalgangers gezonden werden, en geen kennis had van de andere dossierstukken en juridische elementen. De juridische stellingname is niet nieuw en is gebaseerd op bepaalde veronderstellingen die allerminst een volledig beeld van het dossier schetsen. Pukkelpop 2011 werd getroffen door een uitzonderlijk geval van overmacht, waarna ze een vrijwillige tegemoetkoming voorstelde aan de festivalgangers. Indien er ooit daadwerkelijk een juridische procedure komt heeft de organisatie er alle vertrouwen in dat ze dit zal kunnen aantonen.

Pukkelpop ziet dan ook geen enkele reden om haar eerdere standpunten te herzien.

In datzelfde verband merkt de organisatie op dat ze steeds met ticketkopers in dialoog is gegaan wanneer men niet akkoord ging met haar standpunt en de voorgestelde vrijwillige tegemoetkoming. Doch in dat geen geval werd of wordt niet afgeweken van het initiële standpunt.

Alle Pukkelpoppers waren volkomen vrij om al dan niet op de aangeboden tegemoetkoming in te gaan. Wij stellen vast dat een overgrote meerderheid dit heeft gedaan.

Pukkelpop respecteert echter de keuze van elke individuele Pukkelpopper ter zake.